Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Algemeen


1.1  De Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van www.zingaleather.com zijn van toepassing op  alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van www.zingaleather.com. Door gebruik te maken van deze website geef je aan met deze voorwaarden akkoord te gaan. Op verzoek zullen deze Voorwaarden kosteloos toegezonden worden. Tevens zijn deze Voorwaarden via internet te raadplegen, via pdf
1.2  Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2 | Overeenkomst en Bestelling


2.1  De overeenkomst wordt van kracht op het moment dat je de bestelling plaatst door op de knop ‘Plaats bestelling’ te klikken op het bestelformulier (het laatste formulier in het bestelproces met productbeschrijving en factuuradres). ZINGA verwerkt je bestelling nadat je deze bij ons hebt geplaatst door middel van het bestelformulier op de website.
2.2  Ter bevestiging van je bestelling ontvang je een e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres. Indien je onverhoopt geen e-mail ontvangt, is je bestelling toch van kracht.
2.3  ZINGA doet haar best de afbeeldingen van de producten zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Alle afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend voor www.zingaleather.com.
2.4  De prijzen op www.zingaleather.com zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. ZINGA heeft het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.
2.5  www.zingaleather.com is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien er goede gronden zijn aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien een dergelijk geval zich voordoet, deelt www.zingaleather.com dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, met motivatie, aan de wederpartij mee.


Artikel 3 | Aanbiedingen


3.1  Alle aanbiedingen op www.zingaleather.com zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. WeAreLabels kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging. Op aanbiedingen kun je geen abonnement afsluiten.
3.2  De op de www.zingaleather.com website vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
3.3  Kortingscodes, uitgegeven door  www.zingaleather.com, kunnen te allen tijde en zonder enkele opgaaf van reden op inactief worden gezet.
 

Artikel 4 | Verzendkosten


4.1  www.zingaleather.com rekent geen verzendkosten binnen Nederland. 


Artikel 5 | Levering


5.1  www.zingaleather.com streeft ernaar om je bestelling binnen Nederland binnen 24 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Uiterlijk zal het artikel binnen 10 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (omdat de bestelling bijvoorbeeld tijdelijk niet op voorraad is) of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen 48 uur na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heb je het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
5.2  Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld.
5.3  Indien www.zingaleather.com gegevens van je nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat je deze juist en volledig aan www.zingaleather.com ter beschikking hebt gesteld.
5.4  Indien je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor je eigen rekening.
 

Artikel 6 | Verzending & Transport


6.1  Gedurende het transport van de producten zal www.zingaleather.com het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Het risico gaat op jou over op het moment van aflevering.
6.2  ZINGA verzendt pakketten via de pakketpost-dienst van FedEx. Het pakket of de pakketten moeten persoonlijk in ontvangst worden genomen, waarna er bij overhandiging een handtekening voor ontvangst zal moeten worden gegeven.

 

Artikel 7 | Betalen en Betaalmogelijkheden


7.1  Bij www.zingaleather.com kun je kiezen uit 3 veilige manieren van betalen: iDeal, Mastercard & Visa en PayPal.
7.2  Betalingen met Mastercard, Visa, of iDEAL verlopen via beveiligde verbindingen van Multisafepay. 
7.3  Als je bij betaalmethodes voor de optie PayPal kiest vindt je betaling plaats via een beveiligde verbinding bij PayPal.
7.4  www.zingaleather.com blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de aankoopprijs en eventuele andere aan www.zingaleather.com verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.
 

Artikel 8 | Retourneren


8.1 Wanneer je niet tevreden bent over je aankoop, kunt u na ontvangst van de goederen deze, zonder opgaaf van redenen, binnen 14 werkdagen terugzenden naar
ZINGA Holding bv | p/a NIPPON Express | Conakryweg 2a | 1047 HS Amsterdam | Nederland
Je kunt de overeenkomst ontbinden of de artikelen ruilen. Hiervan hoort ZINGA binnen werkdagen via het contactformulier op de website de hoogte te worden gesteld, waarna je het retourformulier invult. Het retourformulier wordt meegestuurd met de door jouw bestelde artikelen.
8.2  De kosten van terugzending zijn voor eigen rekening.
8.3  Terugbrengen of -zenden of ruilen is alleen mogelijk wanneer het artikel in onbeschadigde, verpakte staat is, niet is gedragen of gewassen en is voorzien van de originele en onbeschadigde verpakking en (info)kaartjes. ZINGA behoudt zich het recht voor geretourneerde artikelen te weigeren. Dit gebeurt echter alleen als het artikel naar mening van www.zingaleather.com niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.
8.4  Mocht je het artikel willen ruilen dan dien je www.zingaleather.com hiervan binnen 14 werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website. Hierin dien je te melden dat je een artikel wil ruilen, je klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer van het te ruilen artikel en aan te geven welk artikel je als vervanging wilt ontvangen. Zodra wij het te retourneren artikel hebben ontvangen en gecontroleerd sturen wij je het nieuwe artikel toe.
8.5 Mocht je het artikel willen terugzenden en je geld terug willen dan dien je www.zingaleather.com hiervan op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website, binnen 14 werkdagen na ontvangst. Hierin dien je te melden dat je een artikel wilt terugzenden, je klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer. Je dient bij je te retourneren artikelen het retourformulier volledig in te vullen en mee te sturen met de retourzending. De terugbetaling (dat is inclusief de reeds betaalde bezorgkosten) zal na ontvangst en controle uiterlijk binnen 14 dagen plaatsvinden.
8.6 Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden.

 

Artikel 9 | Aansprakelijkheid


10.1  De aansprakelijkheid van www.zingaleather.com voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van www.zingaleather.com
 

Artikel 10 | Overmacht


10.1  In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke www.zingaleather.com niet aan te rekenen zijn.
10.2  In geval van overmacht waardoor www.zingaleather.com niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmachttoestand. Na 30 dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.
 

Artikel 11 | Garantie


11.1 www.zingaleather.com garandeert dat de door ons te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor wij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dien je zelf te verifiëren of het gebruik van het artikel geschikt is voor het gebruik aldaar.
11.2  Je dient de geleverde artikelen op het moment van levering, en in ieder geval binnen het gestelde zichttermijn, te onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
11.3  Na verloop van de in artikel 9.1 genoemde garantietermijn is ZINGA gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
11.4  De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van www.zingaleather.com, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
 

Artikel 12 | Geschillen


12.1  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij www.zingaleather.com partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2  www.zingaleather.com zal altijd proberen een klacht in goed overleg met jou op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

Artikel 13 | Copyright foto’s en afbeeldingen


13.1  Op alle foto’s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op www.zingaleather.com is copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn. Zonder schriftelijke toestemming van ZINGA mogen de foto’s en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.
13.2  Als je toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.zingaleather.com, word je gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij je ingediend.
 

ZINGA HOLDING B.V

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer.
E-mailadres: [email protected]
BTW nummer: NL8132.76.573.B.01
 
← Keer terug naar de backoffice    Webshop is offline. Voor informatie kunt u ons bereiken via e-mail; [email protected] Verbergen